Pagina principală  | Articole  | Întrebări şi răspunsuri  | Calculator salarii  | Profesionişti contabili  | Experţi contabili judiciari  | Contact 
Legături utile
- Calendarul obligaţiilor fiscale în 2018
- Codul fiscal cu norme 2016 actualizat în 2019
- Codul de procedură fiscală 2016 actualizat în 2018
- Legea contabilităţii republicată

- Convenţii de evitare a dublei impuneri

- Ministerul Finanţelor Publice
- ANAF

- Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Nou!
Am înfiinţat un grup de discuţii pe Facebook în care veţi afla noutăţi contabile, veţi putea adresa întrebări şi veţi putea răspunde colegilor de profesie, împărtăşindu-vă experienţa. Adresa grupului este www.facebook.com/groups/grupcontabilitate/. Vă aşteptăm!

Normele metodologice bilete de valoare


În Monitorul Oficial nr.24 din 9 ianuarie 2019, a fost publicat Hotărârea Guvernului nr.1045 din 28 decembrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

Dispoziții generale
Regimul biletelor de valoare este reglementat de Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

Biletele de valoare care pot fi acordate sunt: tichete de masă, tichete cadou, tichete de creșă, tichete culturale și vouchere de vacanță.

Biletele de valoare pot fi utilizate doar în scopul prevăzut de lege și doar la operatorii economici care le acceptă.

Regimul fiscal aplicabil biletelor de valoare este, atât pentru beneficiari, cât și pentru angajatori, cel prevăzut de Codul fiscal.

Angajatorii
Angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților, stabilesc prin contractele colective de muncă sau prin Regulamentul intern, după caz, clauze privind acordarea biletelor de valoare, care să prevadă cel puțin următoarele:
a) numărul salariaților din unitate care pot primi bilete de valoare și valoarea nominală acordată, ținând seama de posibilitățile financiare proprii ale angajatorilor;
b) categoriile de salariați care primesc bilete de valoare;
c) criteriile de selecție privind stabilirea salariaților care primesc tichete de masă, ținând seama de prioritățile socioprofesionale și de alte elemente specifice activității;
d) stabilirea concretă a activităților, destinațiilor și evenimentelor care se încadrează în cheltuieli sociale, pentru care se vor acorda salariaților tichete cadou, tichete de creșă și culturale, după caz, și care vor face obiectul contractelor comerciale de prestări de servicii cu unitățile emitente;
e) documentația pe care trebuie să o prezinte salariatul angajatorului, în vederea acordării tichetelor de creșă.

Acordarea de către angajator a unei categorii de bilete de valoare nu exclude acordarea concomitentă, aceluiași salariat, și a altor categorii de bilete de valoare.

Tichetele de masă
Tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate angajaților, lunar, ca alocație individuală de hrană, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare.

Tichetele de masă pe suport hârtie se distribuie de către angajator, lunar, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare. Angajatorul distribuie, pe salariat, un număr de tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea.

Salariatul poate utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate. Salariatul are obligația să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni tichetele de masă necuvenite. Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 15,18 lei.

În cazul tichetelor de masă, în situația în care salariatul utilizează într-o lună un număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile lucrate, stabilite potrivit art.10, iar angajatorul nu a încasat de la salariat contravaloarea tichetelor utilizate și necuvenite, angajatorul acordă acestuia pentru luna următoare un număr de tichete de masă egal cu numărul de zile lucrătoare, diminuat cu numărul de tichete acordate pentru luna anterioară și necuvenite.

Din punct de vedere fiscal:
a) cheltuielile cu tichetele de masă sunt deductibile la determinarea profitului impozabil pentru plătitorii de impozit pe profit;
b) tichetele de masă sunt considerate avantaje pentru salariați și fac obiectul impozitului pe salariu (10%);
c) pentru tichetele de masă nu se datorează contribuții sociale (CAS și/sau CASS).

Tichetele cadou
Angajatorii pot utiliza tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate, în limita sumelor destinate acoperirii valorii nominale a acestor tichete, prevăzute în bugetele proprii, aprobate potrivit legii, în poziții distincte de cheltuieli.

Angajații pot beneficia de tichete cadou acordate de angajatorii lor, numai pentru destinațiile sau evenimentele care se încadrează în cheltuielile sociale.

Valoarea nominală a unui tichet cadou este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.

Din punct de vedere fiscal:
a) cheltuielile cu tichetele cadou oferite salariaților (ca cheltuieli sociale) sunt deductibile la determinarea profitului impozabil pentru plătitorii de impozit pe profit, în limita unui procent de 5% din fondul de salarii;
b) tichetele cadou oferite salariaților, cât și cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depășește 150 lei;
c) pentru tichetele cadou nu se datorează contribuții sociale (CAS și/sau CASS).

Tichetele de creșă
Tichetele de creșă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaților care nu beneficiază de concediul și de indemnizația acordate pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani.

Tichetele de creșă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creșa unde este înscris copilul.

Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor de creșă nu poate depăși suma de 450 de lei pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creșă. Valoarea nominală a unui tichet de creșă este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 100 lei.

Tichetele de creșă pot fi utilizate de către angajați numai la creșele sau entitățile asimilate acestora și cu care unitățile emitente au încheiate contracte de prestări de servicii.

Suma individuală sub forma tichetelor de creșă se acordă pentru acoperirea parțială sau integrală a taxelor de creșă reprezentând contribuția lunară a părinților la suportarea cheltuielilor pentru copiii înscriși în creșe sau alte unități de educație timpurie antepreșcolară publice, sau, după caz, a contravalorii serviciilor prestate de unități de educație timpurie antepreșcolară private sau de bone și se suportă integral de către angajator.

Din punct de vedere fiscal:
a) cheltuielile cu tichetele de creșă oferite salariaților sunt deductibile la determinarea profitului impozabil pentru plătitorii de impozit pe profit, în limita unui procent de 5% din fondul de salarii;
b) tichetele de creșă sunt considerate avantaje pentru salariați și fac obiectul impozitului pe salariu (10%);
c) pentru tichetele de creșă nu se datorează contribuții sociale (CAS și/sau CASS).

Tichetele culturale
Tichetele culturale sunt bilete de valoare acordate angajaților, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri și servicii culturale.

Bunurile și serviciile culturale pot fi: a) abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiecții cinematografice, muzee, festivaluri, târguri și expoziții, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor; b) cărți, manuale școlare, albume muzicale, filme, în orice format.

Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor culturale nu poate depăși suma de 150 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv suma de 300 de lei/eveniment, pentru cele acordate ocazional. Valoarea nominală a unui tichet cultural este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.

Din punct de vedere fiscal:
a) cheltuielile cu tichetele culturale oferite salariaților sunt deductibile la determinarea profitului impozabil pentru plătitorii de impozit pe profit, în limita unui procent de 5% din fondul de salarii, în situația în care sunt considerate cheltuieli sociale;
b) tichetele culturale sunt considerate avantaje pentru salariați și fac obiectul impozitului pe salariu (10%);
c) pentru tichetele culturale nu se datorează contribuții sociale (CAS și CASS).

Voucherele de vacanță
Voucherele de vacanță sunt bilete de valoare care se acordă angajaților pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihnă în regim de turism intern.

Nivelul maxim al sumei care poate fi acordată unui angajat în decursul unui an fiscal sub forma voucherelor de vacanță este de 6 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.

Voucherele de vacanță sunt destinate acoperirii cheltuielilor cu servicii turistice, de cazare, de masă și/sau de recuperare a capacității de muncă. Voucherele de vacanță pot fi utilizate și pentru acoperirea cheltuielilor cu servicii de călătorie și/sau de divertisment, dacă se regăsesc într-un pachet turistic.

Valoarea nominală permisă pentru un voucher de vacanță pe suport hârtie este multiplu de 10 lei, dar nu mai mult de 100 lei.

Voucherul de vacanță are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic, în cazul în care voucherul a fost emis pe acest tip de suport.

Se interzice unității afiliate acordarea unui rest de bani la voucherul de vacanță.

Contravaloarea serviciilor turistice prestate de către unitățile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanță se suportă de către angajat, titular al voucherelor de vacanță.

Din punct de vedere fiscal:
a) cheltuielile cu voucherele de vacanță sunt deductibile la determinarea profitului impozabil pentru plătitorii de impozit pe profit;
b) voucherele de vacanță sunt considerate avantaje pentru salariați și fac obiectul impozitului pe salariu (10%);
c) pentru voucherele de vacanță nu se datorează contribuții sociale (CAS și/sau CASS).

Alte prevederi
Pentru biletele de valoare neutilizate în perioada de valabilitate, unitatea emitentă restituie valorile nominale către angajator.

Utilizarea de către salariat a biletelor de valoare necuvenite îl obligă pe acesta la plata contravalorii biletelor către angajator.

Până la data de 1 ianuarie 2021, prevederile prezentei hotărâri nu se aplică voucherelor de vacanță.


Data publicării: 11.01.2019 (2.164 vizualizări)


comentarii


Articole recente
- Procedura de agreare și selecție a practicienilor în insolvență (13.06.2019) (385 vizualizări)
- Procedură acordare bonificații pentru obligațiile aferente anului 2018 declarate prin declarația unică (13.06.2019) (1.140 vizualizări)
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 3-9 iunie 2019 (10.06.2019) (1.148 vizualizări)
- Modificare declarație unică (06.06.2019) (1.977 vizualizări)
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 27 mai-2 iunie 2019 (03.06.2019) (1.363 vizualizări)Întrebări şi răspunsuri recente
- Cum aflăm IBAN-ul contului unic pentru plata obligațiilor fiscale din declarația unică (07.12.2018) (4.104 vizualizări)
- Este obligatoriu registrul unic de control pentru PFA? (27.12.2017) (9.355 vizualizări)
- Se va folosi formularul 700 pentru anularea prin opţiune a codului de TVA? (12.12.2017) (4.260 vizualizări)
- Ce avantaje vor avea contribuabilii care optează pentru plata defalcată a TVA de la 1 octombrie 2017? (01.09.2017) (4.518 vizualizări)
- Cât este în prezent impozitul pe tranzacţiile imobiliare? (04.04.2017) (11.955 vizualizări)


Abonare newsletter
Nume:
E-mail:


Ştiri financiare
- Guvernul a aprobat normele de aplicare a programului "Prima Chirie" (25.05.2017)
- Adrian Vasilescu, BNR: "Avem nevoie de o strategie de locuire" (24.05.2017)
- AFI Europa România a înregistrat un venit operaţional net de 12,2 mil. € în T1 (23.05.2017)
- BCR atrage 10.000 de noi clienţi de Mobile Banking în fiecare lună (22.05.2017)
- Ministrul Agriculturii: "Legea risipei alimentare trebuie modificată, de aceea nu sunt încă norme de aplicare" (21.05.2017)
- SAL-Fin: Peste jumătate dintre cererile de soluţionare a litigiilor au fost rezolvate (20.05.2017)
- ANPC a dat amenzi de peste 126.000 lei în complexul Dragonul Roşu (19.05.2017)
- Comisia de recepţie a construcţiilor nu mai poate recomanda amânarea recepţiei, ci doar admiterea sau respingerea (18.05.2017)
- AOAR: Guvernul trebuie să identifice surse reale şi sustenabile de majorare a veniturilor bugetare (17.05.2017)
- Numărul de abonamente de telefonie mobilă a depăşit numărul de cartele preplătite active (17.05.2017)


Copyright ©2011-2019 Pandora Impex SRL.