Pagina principală  | Articole  | Întrebări şi răspunsuri  | Calculator salarii  | Profesionişti contabili  | Experţi contabili judiciari  | Contact 
Legături utile
- Calendarul obligaţiilor fiscale în 2018
- Codul fiscal cu norme 2016 actualizat în 2019
- Codul de procedură fiscală 2016 actualizat în 2018
- Legea contabilităţii republicată

- Convenţii de evitare a dublei impuneri

- Ministerul Finanţelor Publice
- ANAF

- Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Nou!
Am înfiinţat un grup de discuţii pe Facebook în care veţi afla noutăţi contabile, veţi putea adresa întrebări şi veţi putea răspunde colegilor de profesie, împărtăşindu-vă experienţa. Adresa grupului este www.facebook.com/groups/grupcontabilitate/. Vă aşteptăm!

Modificările şi completările la Normele metodologice la Codul fiscal aduse de HG 354/2018


În Monitorul Oficial nr.442 din 25 mai 2018, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.354 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016.

Modificările şi completările aduse la Normele metodologice vizează următoarele aspecte principale:

Impozitul pe profit:
- deductibilitatea cheltuielilor cu creanţele înstrăinate;
- determinarea pierderii generate de diferenţele de curs valutar la împrumuturi şi instrumente legate de obţinerea de finanţare;
- cursul de schimb utilizat pentru determinarea plafonului deductibil reprezentând echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, în cazul contribuabililor care calculează, declară şi plătesc impozitul pe profit trimestrial.
- aplicarea prevederilor art. 402 din Codul fiscal în cazul contribuabililor care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic, precum şi în cazul contribuabililor care se dizolvă cu lichidare;
- exemplificarea modului de determinare a nivelului deductibil al costurilor excedentare ale îndatorării, în cadrul noilor reguli privind limitarea deductibilităţii dobânzii şi a altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:
- eliminarea referinţei privind veniturile realizate din consultanţă şi management pentru încadrarea în sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, ca urmare a abrogării acestei condiţii.
- reformularea prevederilor referitoare la încadrarea în sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 ianuarie 2018, având în vedere majorarea nivelului veniturilor realizate.
- precizări în ceea ce priveşte posibilitatea de a opta pentru aplicarea prevederilor Titlului II -Impozitul pe profit din Codul fiscal, în cazul în care o microîntreprindere a subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei şi are cel puţin 2 salariaţi, în sensul că opţiunea poate fi exercitată în cursul oricărui trimestru ulterior datei de 1 aprilie 2018, care reprezintă data intrării în vigoare a acestei prevederi.
- introducerea unor clarificări care să vizeze luarea în considerare a contractelor suspendate, potrivit legii, în stabilirea numărului de salariaţi, in contextul aplicării prevederilor art. 48 alin.(3^1) şi art. 51 din Codul fiscal.
- precizări legate de verificarea condiţiilor prevăzute la art. 52 din Codul fiscal, în anul fiscal 2017, de către contribuabilii care au aplicat sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 august 2017.

Impozitul pe venit:
- introducerea sistemului de autoimpunere şi înlocuirea sistemului de stabilire a obligaţiilor de plată în baza deciziilor de impunere;
- posibilitatea efectuării de plăţi în contul impozitului pe venit oricând în cursul anului până la termenul de plată, respectiv data de 15 martie a anului următor celui de realizare a veniturilor;
- introducerea bonificaţiilor la plata impozitului pe venit.
- eliminarea normelor actuale legate de obligaţia depunerii documentelor justificative la organul fiscal de către următoarele categorii de persoane:
a) persoanele cu handicap grav sau accentuat în vederea scutiirii de impozitul pe venit;
b) persoanele impuse pe baza normelor de venit care îşi întrerup temporar activitatea;
c) persoanele care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor.
- eliminarea obligaţiei de înregistrare la organul fiscal a contractului de închiriere
- înlocuirea sintagmei „încadrarea în activitatea de crearea de programe pentru calculator” cu sintagma „condiţiile condiţiile privind acordarea facilităţii fiscale ” pentru a corespunde prevederilor Codului fiscal;
- eliminarea normelor actuale cu privire la plăţile anticipate de impozit pe venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, sivicultură şi piscicultură;
- înlocuirea cotei de impozit pe venit pentru anumite venituri, în situaţia în care cota de impozitare este, începând din data de 1 ianuarie 2018, de 10%.
- eliminarea din cuprinsul normelor privind veniturile din activităţi independente a prevederilor referitoare la veniturile din drepturi de proprietate intelectuală şi reglementarea acestora în cuprinsul unei categorii distincte de venit.
- clarificarea regimului fiscal al veniturilor obţinute în baza contractelor de activitate sportivă definite prin Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, în sensul introducerii sistemului de retinere la sursa a impozitului.
- precizări privind condiţiile în care contribuabilii persoane fizice pot opta pentru direcţionarea cotei de 2%, din impozitul datorat, pentru susţinerea entităţilor non profit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private sau a entităţilor, sau cotei de 3,5% din impozitul datorat pentru entităţile non profit şi unităţile de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi în condiţiile legii.
- opţiunea de direcţionare a cotei de 2% sau de 3,5%, după caz, din impozitul pe venit datorat, de către plătitorul de venit, aceasta fiind valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutivi.
- s-au introdus norme referitoare la sistemul de autoimpunere al contribuabililor persoane fizice cu privire la:
a) ajustarea normei anuale de venit de către contribuabil care obţin venituri din activităţi independente şi cedarea folosinţei bunurilor;
b) obligaţiile contribuabililor persoane fizice pentru stabilirea venitului net anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit;
- eliminarea prevederilor referitoare la corectarea de către organul fiscal a obligaţiilor fiscale pentru contribuabilii impuşi pe baza normelor de venit şi clarificarea modului de stabilire a normelor de venit anual şi a impozitului datorat
- actualizarea deducerii personale ce va fi luată în calcul în vederea acordării deducerii personale pentru persoanele aflate în întreţinerea contribuabilului;
- actualizarea terminologică a normelor actuale privind deducerea contribuţiilor sociale pentru persoanele care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, ca urmare a schimbării modalităţii de calcul al contribuţiilor sociale;
- abrogarea normelor actuale privind deducerea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate (CASS), ca urmare a modificării regimului fiscal referitor la deducerea CASS din baza de calcul impozitului pe venituri, în sensul neacordării deducerii CASS atât pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, cât şi în cazul veniturilor din pensii sau/şi a diferenţelor de pensii acordate.
- clarificarea regimului fiscal al aportului în numerar sau echivalentul în lei a aportului în natură efectuate de către contribuabil, la începerea unei activităţi sau în cursul desfăşurării acesteia, din patrimoniul personal în patrimoniul afacerii, precum şi clarificarea deductibilităţii sumelor plătite în avans care se referă la alte perioade fiscale.
- uniformizarea la 30 de zile a termenului în care contribuabilul are obligaţia să anunţe organul fiscal în cazul încetării activităţii independente sau a întreruperii temporare a acesteia, în cursul anului, datorate unor accidente, spitalizării sau altor cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, dovedite cu documente justificative, la cererea contribuabililor.
- clarificări privind includerea în veniturile din salarii şi asimilate salariilor a veniturilor brute realizate în natură.
- în vederea corelării normelor metodologice cu prevederile Legii nr. 136/2017, s-au elaborat precizări privind condiţiile de acordare a scutirii de impozit pe venit prevăzută la art. 60 pct. 3 pentru contribuabililii persoane fizice care obţin din aceeaşi sursă venituri din salarii scutite de impozit cât şi venituri salariale impozabile.
- modalitatea în care contribuabilul îşi calculează şi acordă creditul fiscal extern pentru impozitul plătit în străinătate.

Contribuţii sociale obligatorii:
- în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, asocieri cu persoane juridice, cedarea folosinţei bunurilor, investiţii şi din alte surse, se elimină pevederile referitoare la stabilirea contribuţiei individuale de asigurări sociale şi a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, în funcţie de venitul realizat. Totodată, se introduc clarificari referitoare la aplicarea noului regim fiscal.
- introducerea sistemului de autoimpunere şi înlocuirea sistemului de stabilire a obligaţiilor de plată privind contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate în baza deciziilor de impunere.
- posibilitatea efectuării de plăţi în contul contribuţiei de asigurări sociale şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate oricând în cursul anului până la termenul de plată, respectiv data de 15 martie a anului următor celui de realizare a veniturilor;
- reţinerea la sursă a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, după caz, pentru veniturile obţinute de persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală, în baza contractelor de activitate sportivă, din asocierea cu persoane juridice sau din arendă.
- în situaţia în care venitul realizat de contribuabilii persoane fizice din drepturi de proprietate intelectuală, în baza contractelor de activitate sportivă, din asocierea cu persoane juridice sau din arendă este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, dar prin cumulare, aceste venituri se situează peste nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, contribuabilii îşi calculează singuri contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, după caz, datorată prin declaraţia unică.
- se introduce un capitol nou, capitolul VIII ”Contribuţia asiguratorie pentru muncă”, prin care se aduc clarificări referitoare la contribuabilii care datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă şi la veniturile pentru care se datorează contribuţia.
- exemplificarea modului de încadrare a veniturilor, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală, în plafonul reprezentând nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, pentru stabilirea obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări soaciale pentru anul 2018, în contextul noului sistem de contribuţii sociale.
- exemplificarea modului de încadrare a veniturilor, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, asocieri cu persoane juridice, cedarea folosinţei bunurilor, investiţii şi din alte surse, în plafonul reprezentând nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, pentru stabilirea obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2018, în contextul noului sistem de contribuţii sociale.

Impozitul pe veniturile obţinute de nerezidenţi:
- utilizarea terminologiei generice ”declaraţie” în locul terminologiei ”declaraţia de venit sau la declaraţia privind impozitul pe profit”. - abrogarea din normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal a referinţelor la stabilirea impozitului pe reprezentanţă întrucât aceste prevederi au fost preluate în Codul Fiscal.

Taxa pe valoarea adăugată:
- se detaliază regulile aplicabile din punct de vedere al includerii în sfera TVA şi al exercitării dreptului de deducere a taxei pentru operaţiunile de cercetare – dezvoltare, având în vedere pricipalele situaţii ce se pot întâlni în practică.
- se introduc prevederi din care rezultă cu claritate faptul că organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe sunt persoane impozabile din perspectiva TVA.
- ca urmare a necesităţii respectării jurisprudenţei europene în ceea ce priveşte regimul TVA aferent colectării remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, se clarifică regulile aplicabile, atât pe relaţia titularii de drepturi de autor - organism de gestiune colectivă, cât şi pe relaţia organism de gestiune colectivă - utilizator de drepturi de autori, în sensul că această remuneraţie nu reprezintă contrapartida unei prestări de servicii în sfera TVA. De asemenea, având în vedere principalele situaţii ce se pot întâlni în practică, în ceea ce priveşte comisionul pe care organismul de gestiune colectivă îl încasează de la titularii de drepturi, se clarifică că acesta reprezintă contravaloarea unui serviciu taxabil efectuat în beneficiul titularilor de drepturi.

Accize:
- corelarea prevederilor din Normele metodologice cu cele ale Codului fiscal, în sensul stabilirii modalităţilor şi condiţiilor de acordare a restituirii accizelor plătite la bugetul de stat în România pentru produsele din tutun încălzit supuse accizelor nearmonizate, fabricate în antrepozitele fiscale din România şi care ulterior fac obiectul unei livrări intracomunitare sau la export.

Impozite şi taxe locale:
- pentru acordarea scutirii impozitului pe clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată, au fost stabilite documentele care se depun la organul fiscal local, respectiv:
a) autorizaţia de construire, eliberată cu respectarea prevederilor Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,
b) procesul verbal de receptie privind lucrările executate.
c) actul prin care se face regularizarea taxei pentru autorizaţia de construire.
- au fost refăcute exemplele de calcul a impozitului pe teren, ca urmare a abrogării impozitării suprafeţelor de teren , înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenuri înregistrate în registrul agricol la altă categorie de de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, în suprafaţa de până la 400 mp.
- a fost precizat, în cazul taxei speciale pentru promovarea turistică a localităţii instituită la nivelul municipiului Bucureşti, că aceasta se face venit la bugetul local al municipiului Bucureşti.

Data publicării: 29.05.2018 (5.135 vizualizări)


comentarii


Articole recente
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 4-10 februarie 2019 (11.02.2019) (1.122 vizualizări)
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 28 ianuarie-3 februarie 2019 (04.02.2019) (1.720 vizualizări)
- Formularul 204 „Declarația anuală de venit pentru asocieri” (29.01.2019) (883 vizualizări)
- Norme de aplicare conturi „Junior Centenar” (28.01.2019) (1.149 vizualizări)
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 21-27 ianuarie 2019 (28.01.2019) (1.416 vizualizări)Întrebări şi răspunsuri recente
- Cum aflăm IBAN-ul contului unic pentru plata obligațiilor fiscale din declarația unică (07.12.2018) (3.259 vizualizări)
- Este obligatoriu registrul unic de control pentru PFA? (27.12.2017) (8.708 vizualizări)
- Se va folosi formularul 700 pentru anularea prin opţiune a codului de TVA? (12.12.2017) (4.082 vizualizări)
- Ce avantaje vor avea contribuabilii care optează pentru plata defalcată a TVA de la 1 octombrie 2017? (01.09.2017) (4.391 vizualizări)
- Cât este în prezent impozitul pe tranzacţiile imobiliare? (04.04.2017) (10.559 vizualizări)


Abonare newsletter
Nume:
E-mail:


Ştiri financiare
- Guvernul a aprobat normele de aplicare a programului "Prima Chirie" (25.05.2017)
- Adrian Vasilescu, BNR: "Avem nevoie de o strategie de locuire" (24.05.2017)
- AFI Europa România a înregistrat un venit operaţional net de 12,2 mil. € în T1 (23.05.2017)
- BCR atrage 10.000 de noi clienţi de Mobile Banking în fiecare lună (22.05.2017)
- Ministrul Agriculturii: "Legea risipei alimentare trebuie modificată, de aceea nu sunt încă norme de aplicare" (21.05.2017)
- SAL-Fin: Peste jumătate dintre cererile de soluţionare a litigiilor au fost rezolvate (20.05.2017)
- ANPC a dat amenzi de peste 126.000 lei în complexul Dragonul Roşu (19.05.2017)
- Comisia de recepţie a construcţiilor nu mai poate recomanda amânarea recepţiei, ci doar admiterea sau respingerea (18.05.2017)
- AOAR: Guvernul trebuie să identifice surse reale şi sustenabile de majorare a veniturilor bugetare (17.05.2017)
- Numărul de abonamente de telefonie mobilă a depăşit numărul de cartele preplătite active (17.05.2017)


Copyright ©2011-2019 Pandora Impex SRL.